Menu Sluiten

Onderzoeksplatformen

Horizontal Drawing

Onderzoeksplatform HORIZONTAL DRAWING

Coördinator: Marc Nagtzaam
Onderzoekers: Marc Nagtzaam, Karen Vermeren

In nauwe samenwerking met Arpaïs Du Bois

Horizontal Drawing bestudeert het tekenen als een horizontaal, symbolisch medium. De term horizontal drawing is ontleend aan Walter Benjamin, die in het essay ‘Malerei und Graphik’ een onderscheid maakt tussen het verticale, representatieve karakter van het schilderij en het horizontale, symbolische karakter van de tekening. Een zogenaamd verticaal werk presenteert zich aan de toeschouwer als een rechtstreeks venster op de werkelijkheid. Een typisch voorbeeld hiervan is een realistisch schilderij, verticaal aan de muur bevestigd. Een horizontaal werk, daarentegen, vormt geen ongemedieerd venster, maar een materieel en symbolisch netwerk, dat planmatig afgetast wordt door de toeschouwer. In het eerste geval is er sprake van een rechtstreekse en eenduidige overdracht, in het tweede van een interactie tussen werk en kijker/interpretator.
Horizontal Drawing onderzoekt hoe betekenis zich vormt in en door het tekenen, letterlijk het spel met tekens. Tekenen wordt in dat licht beschouwd als een symbolisch systeem dat zelf betekenis genereert. Het platform heeft oog voor de verbinding tussen tekenen en denken en voor de verschillende richtingen waarin die kan verlopen: van concept naar tekening of, omgekeerd, van tekening als motor/generator naar de gedachtegang, maar ook de richting of piste zélf: tekenen als vertrek- en eindpunt.

     English - Horizontal Drawing studies drawing as a horizontal, symbolic medium. The notion ‘horizontal drawing’ is derived from Walter Benjamin. In the essay "Malerei und Graphik" Benjamin makes a distinction between the vertical and representative character of the painting and the horizontal, symbolic character of the drawing. A so-called vertical work presents itself to the viewer as a direct window on reality. A typical example is a realistic painting, vertically attached to the wall. A horizontal work on the other hand, is not an unmediated window but a material and symbolic network systematically scanned by the viewer. In the first case, there is a direct and uniform transfer, in the second case an interaction between work and viewer / interpreter is installed. Horizontal Drawing explores how meaning is formed in and through drawing, literally ‘a play with signs’. Drawing is regarded as a symbolic system that generates meaning. The platform values the connection between drawing and thinking and the associated directions: from concept to drawing or conversely, drawing generating thoughts. The direction or track itself is also appreciated: drawing as departure and as end point.

http://horizontaldrawing.tumblr.com/

Verbonden aan Horizontal Drawing: 1 doctoranda: Karen Vermeren

Lopend project Marc Nagtzaam

A certain amount of words within a certain amount of time (2016-17-18)

is a continuation of ‘The aesthetic of the fragment’ and ‘A good book is a good drawing is a good book’.

“The absolute stasis of the grid, its lack of hierarchy, of centre, of inflection, emphasizes not only its anti-referential character, but - more importantly - its hostility to narrative”; certainly these are all qualities easily applied to Marc Nagtzaam’s drawings - with the added twist, of course, of their use of language (the very stuff of ‘narrative’) as the grid’s omnipresent constituent element: words that cannot help but “making sense.” What does a “refusal of speech” sound like, indeed, when the muteness of the grid is made up of words? ‘Twittering Machines’, Dieter Roelstraete

Nagtzaam’s practice might be seen as belonging to the cult of the late modernist abstraction, with its emphasis on materiality, process and pure perception, unaffected by imagistic associations. However, language plays a decisive role in the deviation from this legacy, apparent both in the text works and in the titles given to the drawings which bring back to the factual, establishing the extent to which his works act as dense time-containers, despite their small, malleable, portable format. In the text works, the letters become forms and images themselves, more to be seen than to be read. Is the artist writing or depicting the image of a text? Even if we knew where these texts came from, we would have no idea where are they going. Are they excuses for miscellaneous representations, or a way to affirm form beyond semantic connotations? ‘Graphitic Assemblages’, Francesco Stocchi


A Good Book is a Good Drawing is a Good Book (2015-2016)
Marc Nagtzaam

Het boek wordt de tekening, de tekening wordt het boek.
Een onderzoek naar hoe de tekening zich verhoudt tot de ruimte van het boek. Hoe het tekenen zich kan laten sturen als de presentatieruimte niet een tentoonstellingsplek is maar een boekuitgave.
Veel aspecten van het maken van een tentoonstelling spelen ook bij het maken van een boek een rol:
het naast elkaar plaatsen van beelden, het bepalen van een route, denkbeeldige lijnen die werken met elkaar verbinden, de tussenruimtes. Misschien interessanter nog is het onderzoek naar de verschillen, hoe anders je het werk ervaart als je het 'leest' in boekvorm, als een complex geheel van verschillende soorten informatie, tekst en beelden die elkaar aanvullen.
Bij mijn tekeningen zijn boeken en tijdschriften één van de referenties. Veel motieven die in het werk gebruikt worden vinden hun oorsprong in details van foto's/reproducties die ik in drukwerk vind. Het beeld van de tekening heeft in de opbouw raakvlakken met grafisch ontwerpen en bevat verwijzingen naar affiches/boekomslagen en typografie.
Een van de vragen die zich stelt is welke verschuivingen vinden plaats in de betekenis van de tekening als deze wordt gereproduceerd als een werk in oplage? Daarnaast speelt de vertaling van het origineel via het digitale naar de gedrukte boekvorm een rol. En hoe verhoudt zich het autonome beeld ten opzichte van het geheel aan beelden?  En eventueel het boek ten opzichte van een serie?
Lawrence Weiner stelt vast: "There is nothing to say. A book is a book for all that." En voegt er aan toe: "The book is about its contents, perhaps not at all about the shelf it finds itself on."


Nieuws & agenda
Black Art in Europe: Liberation and Resistance
Black Art in Europe: Liberation and Resistance

Black History Month Antwerp International Conference

27/03/2019

Gepost op 25/03/2019
#GLEASONSCORE 7
#GLEASONSCORE 7

Expo Patrick Verbeeck

Gepost op 25/03/2019
EXIT 16
EXIT 16

Groepstentoonstelling Studio kunst BA3

28/03/2019 › 31/03/2019

Gepost op 25/03/2019
Meer