fbpx

Premaster

De premaster is bedoeld voor studenten met een professionele bachelor in de kunsten of met een professionele of academische bachelor in de niet beeldende kunsten met bijkomende artistieke kwalificaties, die zich willen inschrijven voor de masteropleiding in de beeldende kunsten.

Het premasterprogramma is een schakelprogramma waarin je de nodige extra skills ontwikkelt om je masteropleiding op hetzelfde niveau te starten als academische bachelors.

We richten ons hierbij op de integratie van artistieke onderzoeksmethoden in de ontwikkeling van je artistieke of ontwerppraktijk, op de uitbreiding van je praktijkvaardigheden, en op de verdere ontwikkeling van je theoretische en kunsthistorische kennis.

Beeld Noortje de Brouwer

De premaster wordt aangeboden in het Nederlands of in het Engels.
Nadat je bent toegelaten tot het premasterprogramma en het met succes hebt afgerond, kun je in het masterprogramma van je keuze starten.


De toelatingsvoorwaarden

1. Diploma
Om de premaster te kunnen starten, vereisen we een professionele bachelor in de kunsten (vb. fotografie) of een professionele of academische bachelor in de niet beeldende kunsten met bijkomende artistieke kwalificatie (vb. getuigschrift DKO). Je dient ook te voldoen aan de taalvoorwaarde.

Buitenlands diploma?
Voor kandidaten met een buitenlands diploma moet er eerst worden nagegaan op welk niveau uw diploma werd uitgereikt. Nadat u zich hebt geregistreerd, nemen wij contact met u op om de relevantie van uw buitenlandse diploma te verifiëren.

2. Toelatingsproef en gesprek
In het online registratieproces kan je je datum voor de toelatingsproef en het intake-gesprek selecteren. Het intakegesprek en de proef kunnen echter alleen plaatsvinden na goedkeuring van je buitenlandse diploma door de hogeschooladministratie.

Je kunt al deelnemen aan de toelatingsproef terwijl je nog studeert in je laatste bachelorjaar, maar je kunt je niet inschrijven voordat je officieel je bachelordiploma hebt behaald. Meer gedetailleerde informatie over het toelatingsgesprek krijg je in een bijgevoegd document dat wordt meegestuurd met de bevestigings-e-mail van je online registratie.

Toelatingsgesprekken Premaster

Belgisch diploma / Niet-EER nationaliteit en niet-EER diploma
Deadline voor registratie: wordt bekendgemaakt vanaf januari 2023  / deadline voor het inleveren van documenten: wordt bekendgemaakt vanaf januari 2023 

Belgisch diploma / EER-nationaliteit + geen Belgisch diploma
Deadline voor registratie: wordt bekendgemaakt vanaf januari 2023  / uiterste datum voor het inleveren van documenten: wordt bekendgemaakt vanaf januari 2023 

Belgisch diploma & EER-nationaliteit
Deadline voor registratie: wordt bekendgemaakt vanaf januari 2023 / / uiterste datum voor het inleveren van documenten: wordt bekendgemaakt vanaf januari 2023 

Klik hier om je te registreren (vanaf januari 2023)


Het premaster programma

  • Premasterstudio – 30 studiepunten
  • Bachelorclasses (praktijkgerichte workshops) – 4 studiepunten
  • Artistiek onderzoek – 6 studiepunten
  • Theorie – 24 studiepunten

Lessentabel en vakken

Voor de lessentabel met alle vakken van 2022-2023: klik hier. Je kan kiezen uit verschillende keuzevakken en technische vaardigheden. Klik op de titel van een vak en je krijgt meer uitleg.

Premasterstudio – 30 studiepunten

Als aanloop naar de masterproef, word je in de premasterstudio ondersteund om je artistieke of ontwerppraktijk zelfstandig te leren ontwikkelen. Je wordt aangemoedigd je eigen contexten, inhouden, vormentaal en methoden te bepalen. Om je hierin optimaal te kunnen begeleiden wordt de premasterstudio, net zoals de masterproef, per context georganiseerd.

1. toegepaste context

Ontwerpen binnen een toegepaste praktijk betekent dat je als ontwerper of kunstenaar steeds binnen een gegeven context ontwerpt. Die context kan commercieel, sensibiliserend of informatief zijn. De aanleiding van je werk ligt niet binnen maar buiten jezelf. Je ontwerpt ten dienste van een opdracht, een klant, een boodschap…

Je leert er om vanuit je eigen stijl en artistieke visie te communiceren naar een publiek en je onderzoek te presenteren.

In de premasterstudio krijg je de ruimte om te leren een onderzoek op te starten en een thema te bepalen. Hierin wordt je gestimuleerd om breed en divers te experimenteren. Dit alles kan de basis vormen voor een onderzoeksvraag en project dat je in de masterproef verder ontwikkelt.

Coaches: Reg Herygers, Jan Baert, Anne Kurris, Hugo Puttaert, Sam Vanbelle, Sander Van de Vijver

2. autonome context

Beeldende kunsten traject
Je individuele atelierwerk en je persoonlijke ontwikkeling zijn de belangrijkste uitgangspunten voor dit traject. We moedigen je aan om zelfstandig een hoog niveau van artistieke praktijk na te streven. Je kunt gebruikmaken van workshops en andere faciliteiten op de campus, waardoor je de tools hebt om na je opleiding verder te bouwen. Door je studiowerk, regelmatige coaching en groepsdiscussies, ontwikkel je je persoonlijke stem onder je peers en leer je de rol van de artistieke praktijk in de hedendaagse samenleving kritisch te onderzoeken. Na afronding van het programma moet je in staat zijn om jezelf te positioneren als zelfstandig kunstenaar op het gebied van hedendaagse kunst en klaar te zijn om je eigen artistieke praktijk op te zetten. Het programma staat open voor interdisciplinaire praktijken, eigen aan de evoluerende en diverse concepten van hedendaagse kunst.

Design traject

Binnen deze premastercontext kunnen ook studenten uit meer ontwerp- of illustratiegerelateerde disciplines instromen. Zij ontwikkelen een autonome ontwerppraktijk waarin zij zelf het object van hun onderzoek bepalen. Dit gebeurt door individueel en/of collectief context- en ontwerponderzoek binnen een zelfgekozen specifiek domein, onderwerp of maatschappelijk veld. Het gekozen domein vindt bij voorkeur zijn oorsprong in een eerder gevestigde praktijk. Doel en mogelijke output van dit ontwerptraject is het opzetten van een zelfstandige ontwerppraktijk, eventueel in samenwerking met kunstenaars, curatoren, uitgevers, waarin de ontwerper een leidende of sturende rol kan vervullen.

Coaches: Helen Dowling, Saddie Choua, Felicitas Rohden, Hugo Puttaert

3. socio-politieke context

We bieden een traject om je te leren verhouden tot de sociaal-politieke context waar je als kunstenaar of ontwerper midden in staat. Je verkent hoe je praktijk kan bijdragen aan thema’s zoals (maar niet beperkt tot) klimaattransitie en duurzaamheid, dekoloniseringen, anti- discriminatie en intersectionele solidariteit, sociale rechtvaardigheid, grassroots verbeeldingen, collectieve praktijken en burgerdemocratie. Hoe kan jouw werk inzicht en transformatie brengen in deze maatschappelijke urgenties?

In de premasterstudio krijg je de ruimte om je interesse en engagement in kunst, ontwerp en/of beeld in de sociaal-politieke context te exploreren. Deze verkenning kan de basis vormen voor je masterproject. Intensieve kennismakingen met relevante en diverse professionele contexten, praktijken en methodieken ondersteunen je hierin (denk aan: sociaal geëngageerde kunst, social design, participatieve praktijken, artivisme, speculative design,…) Je werkt samen met je medestudenten mee aan een zorgzame, participatieve leeromgeving. Je investeert in een praktijk waarin zowel methodologie, proces als output als bijzondere, waardevolle artistieke vormen en modellen worden ontwikkeld.

Coaches: Robin Vanbesien, Annelys de Vet, Ann Laenen

4. digitale context

Door technologie, ontwerp en kunst te combineren bieden we een broedplaats voor innovatieve ideeën en baanbrekende projecten. We beschouwen technologie niet enkel als een creatief hulpmiddel maar als een heel ander medium met zijn eigen richtlijnen voor design en storytelling.

In de premasterstudio krijg je de ruimte om een onderzoek te starten en een thema te bepalen, vertrekkend vanuit de persoonlijke interessesfeer of een actueel onderwerp. Dit thema kan de basis vormen voor de onderzoeksvraag en project dat in de master ontwikkeld wordt. Het onderzoek binnen de premaster wordt uitgewerkt tot een aantal experimenten, waarbij de (digitale) technieken en materialen vrij te bepalen zijn.

In de premaster streven we naar een evenwicht tussen de technische, artistieke en creatieve aspecten van digitale media. We begeleiden werk dat varieert van het praktische tot het grillige, artistieke en creatieve.

Als voorbereiding op je traject in de premasterstudio worden er in het begin van het jaar samen met de studenten van de master een aantal technische workshops georganiseerd. Doel is om de tools, technologieën en methodologieën aan te leren die nodig zijn om werk te maken in het digitale medium.

Coaches: Frederik De Bleser, Werner Van dermeersch

5. sieraad context

In je artistieke praktijk onderzoek je de specificiteit van het sieraad. Dit doe je door een procesmatige manier van werken waarbij onderzoek en experiment inspiratiebron zijn. Analyse en reflectie, de verdere ontwikkeling van praktische vaardigheden en het theoretisch discours over wat leeft binnen het vakgebied, dragen bij tot de ontwikkeling van een eigen onderzoeksmethodologie. Een gearticuleerde, multidisciplinaire uitwerking wordt aangemoedigd als resultaat. Daarnaast bepaal je in welke cultureel-maatschappelijke omgeving jouw sieraden fungeren en weet je de referenties te capteren waaraan deze specifieke, vakgerelateerde context zijn betekenis ontleent. Idealiter neem je daarin een eigen positie in.

Ter voorbereiding van je masterproject krijg je in de premasterstudio de gelegenheid je artistieke praktijk ten volle inhoudelijk te optimaliseren, alsook je experiment met materialen en technieken te continueren. Hierin word je nauw begeleid, terwijl je tegelijkertijd de ruimte krijgt om zelfinitiërend rondom een eigen gekozen thema/onderzoek te werken.

In de masterproef is de buitenlandse stage een centraal opleidingsonderdeel die veel impact heeft op je professionele ontplooiing. Ze vindt plaats bij een internationaal instituut, galerie of museum die aansluit bij je artistieke praktijk. De stage wordt al in de premasterstudio voorbereid: je zoekt een geschikte organisatie of tentoonstellingsplatform waar je enkele weken deel zal uitmaken van het bestaande team. Het is een uitgelezen kans om inzicht te krijgen in de communicatie en alle zakelijke en organisatorische aspecten die het ‘publiceren’ van een sieraad of object – in welke vorm dan ook – met zich meebrengt. Daarnaast bouw je een internationaal netwerk op dat noodzakelijk is om in de toekomst je eigen artistieke praktijk verder te professionaliseren.

Coaches: Hilde De Decker

Bachelorclasses – 4 studiepunten

In deze praktijkgerichte workshops ontwikkel je je manuele en technologische vaardigheden ter ondersteuning van je artistieke praktijk. We zetten in op techniek, maar gaan ook verder. Je gaat er onderzoekend te werk, waarbij je proces minstens even belangrijk is als het resultaat. Je gaat probleemoplossend te
werk en wordt ook uitgedaagd op conceptueel vlak. Je gaat experiment aan, verlegt daarbij je grenzen
en komt zo tot meer diepgang. Via besprekingen met de docent en je medestudenten leer je een kritisch
standpunt in te nemen ten aanzien van je eigen werk en dat van anderen.

Artistiek onderzoek – 6 studiepunten

Wat moet worden verstaan onder de term ‘artistiek onderzoek’? Is het een puur academische kwestie, of reikt het verder dan die grenzen? Wat voor soort kennisvorming impliceert artistieke productie en hoe moet deze worden benaderd? Hebben we een uniform model nodig of is het een kwestie van singulariteit? En hoe overbrug je het onderscheid tussen theorie en praktijk?

In de afgelopen jaren is er een toenemende focus op onderzoek in de culturele productie in het algemeen (de zogenaamde “research turn”), waardoor interdisciplinaire praktijken ontstaan die de grenzen tussen kunst en wetenschap opzoeken. In deze cursus focus je op de inzet van dit kritische debat en de lessen die daaruit kunnen worden getrokken. Terugkoppelend naar je eigen praktijk, leer je de methoden, onderwerpen en voorwaarden die een hierin rol spelen, onder de loep te nemen. Het doel is niet zozeer om definitieve antwoorden te geven, maar om de kwestie van artistiek onderzoek in zijn volle complexiteit te ontrafelen. Binnen het vak artistic research werk je aan een onderzoekspaper gelinkt aan je premaster project, bespreek je de voortgang met je peers en evalueer je de gekozen onderzoeksmethoden.


Theorie – 24 studiepunten

Je wordt in het begin van het academiejaar individueel begeleid in de uitwerking van je theorie programma. We stellen dit programma samen aan de hand van je vooropleiding, je praktijk en persoonlijke interesses. De keuze die je kan maken omhelst onder andere…

Nederlandstalig

VAST PROGRAMMA
Kunst, design en context
Esthetische perspectieven
Antropologie van de kunsten

KEUZEPROGRAMMA
3 keuzevakken theorie uit BA2 of BA3

Engelstalig

Popular visual culture
Art theory Semester
Ethics of Artificial Intelligence
Creativity & self-organisation
Editorial practices
Social practices


Download hier het volledige opleidingsprogramma


Registreer je voor je toelatingsprocedure

Klik hier om je te registeren.


Wie geeft er les?

Felicitas Rohden

Hilde De Decker

Ingrid Lauwers

Werner Van dermeersch

Kim Gorus

Greg De Vleeschouwer

Hugo Puttaert

Mona Hedayati


Contact

Heb je nog vragen? Contacteer Robin Vanbesien, coördinator premaster.

Robin Van Besien

Robin Vanbesien

Coördinator premaster en master beeldende kunsten