fbpx

Premaster

De premaster is bedoeld voor studenten met een professionele bachelor in de kunsten of met een professionele of academische bachelor in de niet beeldende kunsten met bijkomende artistieke kwalificaties, die zich willen inschrijven voor de masteropleiding in de beeldende kunsten.

Bij aanvang van je premaster kies je één van de vijf contexten: de toegepaste, autonome, digitale, socio-politieke of sieraad context. Bij je registratie geef je aan naar welke context jouw interesse uitgaat.

Het premasterprogramma is een schakelprogramma waarin je de nodige extra skills ontwikkelt om je masteropleiding op hetzelfde niveau te starten als academische bachelors.

We richten ons hierbij op de integratie van artistieke onderzoeksmethoden in de ontwikkeling van je artistieke of ontwerppraktijk, op de uitbreiding van je praktijkvaardigheden, en op de verdere ontwikkeling van je theoretische en kunsthistorische kennis.

Werk Shirley Cnop / Foto Valentin Eyckmans

De premaster wordt aangeboden in het Nederlands of in het Engels.
Nadat je bent toegelaten tot het premasterprogramma en het met succes hebt afgerond, kun je in het masterprogramma van je keuze starten.


Het premaster programma

  • Premasterstudio – 30 studiepunten
  • Bachelorclasses (praktijkgerichte workshops) – 4 studiepunten
  • Artistiek onderzoek – 6 studiepunten
  • Theorie – 24 studiepunten

Lessentabel en vakken

Voor de lessentabel met alle vakken van 2022-2023: klik hier. Je kan kiezen uit verschillende keuzevakken en technische vaardigheden. Klik op de titel van een vak en je krijgt meer uitleg.

Premasterstudio – 30 studiepunten

Als aanloop naar de masterproef, word je in de premasterstudio ondersteund om je artistieke of ontwerppraktijk zelfstandig te leren ontwikkelen. Je wordt aangemoedigd je eigen contexten, inhouden, vormentaal en methoden te bepalen. Om je hierin optimaal te kunnen begeleiden wordt de premasterstudio, net zoals de masterproef, per context georganiseerd.

1. toegepaste context

Ontwerpen binnen een toegepaste praktijk betekent dat je als ontwerper of kunstenaar steeds binnen een gegeven context ontwerpt. Die context kan commercieel, sensibiliserend of informatief zijn. De aanleiding van je werk ligt niet binnen maar buiten jezelf. Je ontwerpt ten dienste van een opdracht, een klant, een boodschap…

Je leert er om vanuit je eigen stijl en artistieke visie te communiceren naar een publiek en je onderzoek te presenteren.

In de premasterstudio krijg je de ruimte om te leren een onderzoek op te starten en een thema te bepalen. Hierin wordt je gestimuleerd om breed en divers te experimenteren. Dit alles kan de basis vormen voor een onderzoeksvraag en project dat je in de masterproef verder ontwikkelt.

Coaches: Reg Herygers, Jan Baert, Anne Kurris, Hugo Puttaert, Sam Vanbelle, Sander Van de Vijver

2. autonome context

Beeldende kunsten traject
Je individuele atelierwerk en je persoonlijke ontwikkeling zijn de belangrijkste uitgangspunten voor dit traject. We moedigen je aan om zelfstandig een hoog niveau van artistieke praktijk na te streven. Je kunt gebruikmaken van workshops en andere faciliteiten op de campus, waardoor je de tools hebt om na je opleiding verder te bouwen. Door je studiowerk, regelmatige coaching en groepsdiscussies, ontwikkel je je persoonlijke stem onder je peers en leer je de rol van de artistieke praktijk in de hedendaagse samenleving kritisch te onderzoeken. Na afronding van het programma moet je in staat zijn om jezelf te positioneren als zelfstandig kunstenaar op het gebied van hedendaagse kunst en klaar te zijn om je eigen artistieke praktijk op te zetten. Het programma staat open voor interdisciplinaire praktijken, eigen aan de evoluerende en diverse concepten van hedendaagse kunst.

Design traject

Binnen deze premastercontext kunnen ook studenten uit meer ontwerp- of illustratiegerelateerde disciplines instromen. Zij ontwikkelen een autonome ontwerppraktijk waarin zij zelf het object van hun onderzoek bepalen. Dit gebeurt door individueel en/of collectief context- en ontwerponderzoek binnen een zelfgekozen specifiek domein, onderwerp of maatschappelijk veld. Het gekozen domein vindt bij voorkeur zijn oorsprong in een eerder gevestigde praktijk. Doel en mogelijke output van dit ontwerptraject is het opzetten van een zelfstandige ontwerppraktijk, eventueel in samenwerking met kunstenaars, curatoren, uitgevers, waarin de ontwerper een leidende of sturende rol kan vervullen.

Coaches: Helen Dowling, Saddie Choua, Felicitas Rohden, Hugo Puttaert

3. socio-politieke context

We bieden een traject om je te leren verhouden tot de sociaal-politieke context waar je als kunstenaar of ontwerper midden in staat. Je verkent hoe je praktijk kan bijdragen aan thema’s zoals (maar niet beperkt tot) klimaattransitie en duurzaamheid, dekoloniseringen, anti- discriminatie en intersectionele solidariteit, sociale rechtvaardigheid, grassroots verbeeldingen, collectieve praktijken en burgerdemocratie. Hoe kan jouw werk inzicht en transformatie brengen in deze maatschappelijke urgenties?

In de premasterstudio krijg je de ruimte om je interesse en engagement in kunst, ontwerp en/of beeld in de sociaal-politieke context te exploreren. Deze verkenning kan de basis vormen voor je masterproject. Intensieve kennismakingen met relevante en diverse professionele contexten, praktijken en methodieken ondersteunen je hierin (denk aan: sociaal geëngageerde kunst, social design, participatieve praktijken, artivisme, speculative design,…) Je werkt samen met je medestudenten mee aan een zorgzame, participatieve leeromgeving. Je investeert in een praktijk waarin zowel methodologie, proces als output als bijzondere, waardevolle artistieke vormen en modellen worden ontwikkeld.

Coaches: Robin Vanbesien, Annelys de Vet, Ann Laenen

4. digitale context

Door technologie, ontwerp en kunst te combineren bieden we een broedplaats voor innovatieve ideeën en baanbrekende projecten. We beschouwen technologie niet enkel als een creatief hulpmiddel maar als een heel ander medium met zijn eigen richtlijnen voor design en storytelling.

In de premasterstudio krijg je de ruimte om een onderzoek te starten en een thema te bepalen, vertrekkend vanuit de persoonlijke interessesfeer of een actueel onderwerp. Dit thema kan de basis vormen voor de onderzoeksvraag en project dat in de master ontwikkeld wordt. Het onderzoek binnen de premaster wordt uitgewerkt tot een aantal experimenten, waarbij de (digitale) technieken en materialen vrij te bepalen zijn.

In de premaster streven we naar een evenwicht tussen de technische, artistieke en creatieve aspecten van digitale media. We begeleiden werk dat varieert van het praktische tot het grillige, artistieke en creatieve.

Als voorbereiding op je traject in de premasterstudio worden er in het begin van het jaar samen met de studenten van de master een aantal technische workshops georganiseerd. Doel is om de tools, technologieën en methodologieën aan te leren die nodig zijn om werk te maken in het digitale medium.

Coaches: Frederik De Bleser, Werner Van dermeersch

5. sieraad context

In je artistieke praktijk onderzoek je de specificiteit van het sieraad. Dit doe je door een procesmatige manier van werken waarbij onderzoek en experiment inspiratiebron zijn. Analyse en reflectie, de verdere ontwikkeling van praktische vaardigheden en het theoretisch discours over wat leeft binnen het vakgebied, dragen bij tot de ontwikkeling van een eigen onderzoeksmethodologie. Een uitgesproken, multidisciplinaire uitwerking wordt aangemoedigd als resultaat. Daarnaast bepaal je in welke cultureel-maatschappelijke omgeving jouw sieraden of objecten fungeren en weet je de referenties te capteren waaraan deze specifieke context zijn betekenis ontleent.

Ter voorbereiding van je masterproject krijg je in de premasterstudio de gelegenheid je artistieke praktijk ten volle inhoudelijk te optimaliseren, alsook je experiment met materialen en technieken te continueren. Hierin word je nauw begeleid, terwijl je tegelijkertijd de ruimte krijgt om werk te initiëren rond een zelfgekozen thema of onderzoek.

Coaches: Hilde De Decker & gastdocenten

Bachelorclasses – 4 studiepunten

In deze praktijkgerichte workshops ontwikkel je je manuele en technologische vaardigheden ter ondersteuning van je artistieke praktijk. We zetten in op techniek, maar gaan ook verder. Je gaat er onderzoekend te werk, waarbij je proces minstens even belangrijk is als het resultaat. Je gaat probleemoplossend te
werk en wordt ook uitgedaagd op conceptueel vlak. Je gaat experiment aan, verlegt daarbij je grenzen
en komt zo tot meer diepgang. Via besprekingen met de docent en je medestudenten leer je een kritisch
standpunt in te nemen ten aanzien van je eigen werk en dat van anderen.

Artistiek onderzoek – 6 studiepunten

Wat moet worden verstaan onder de term ‘artistiek onderzoek’? Is het een puur academische kwestie, of reikt het verder dan die grenzen? Wat voor soort kennisvorming impliceert artistieke productie en hoe moet deze worden benaderd? Hebben we een uniform model nodig of is het een kwestie van singulariteit? En hoe overbrug je het onderscheid tussen theorie en praktijk?

In de afgelopen jaren is er een toenemende focus op onderzoek in de culturele productie in het algemeen (de zogenaamde “research turn”), waardoor interdisciplinaire praktijken ontstaan die de grenzen tussen kunst en wetenschap opzoeken. In deze cursus focus je op de inzet van dit kritische debat en de lessen die daaruit kunnen worden getrokken. Terugkoppelend naar je eigen praktijk, leer je de methoden, onderwerpen en voorwaarden die een hierin rol spelen, onder de loep te nemen. Het doel is niet zozeer om definitieve antwoorden te geven, maar om de kwestie van artistiek onderzoek in zijn volle complexiteit te ontrafelen. Binnen het vak artistic research werk je aan een onderzoekspaper gelinkt aan je premaster project, bespreek je de voortgang met je peers en evalueer je de gekozen onderzoeksmethoden.


Theorie – 18 studiepunten

Je wordt in het begin van het academiejaar individueel begeleid in de uitwerking van je theorie programma. We stellen dit programma samen aan de hand van je vooropleiding, je praktijk en persoonlijke interesses. De keuze die je kan maken omhelst onder andere…

Nederlandstalig

VAST PROGRAMMA
Kunst, design en context
Esthetische perspectieven
Antropologie van de kunsten

KEUZEPROGRAMMA
3 keuzevakken theorie uit BA2 of BA3

Engelstalig

Popular visual culture
Art theory Semester
Ethics of Artificial Intelligence
Creativity & self-organisation
Editorial practices
Social practices


Toelatingsvoorwaarden en registratie

Wil je je inschrijven voor de pre-masteropleiding?

Sint Lucas Antwerpen, School of Arts, maakt deel uit van de KdG Hogeschool. Op deze pagina vind je alle administratieve informatie zoals de toelatingsvoorwaarden, studiekosten, inschrijvingsdata en -procedure.


Wie geeft er les?

Annelys De Vet

Hilde De Decker

Sarah Hendrickx

Frederik De Bleser

Anne Kurris

Sam Vanbelle

Pieter Vermeulen

Saddie Choua


Contact

Heb je nog vragen? Contacteer Robin Vanbesien, coördinator premaster.

Robin Van Besien

Robin Vanbesien

Coördinator premaster en master beeldende kunsten