Menu Sluiten

Onderzoeksplatformen

De Hybride Ontwerper

Onderzoeksplatform DE HYBRIDE ONTWERPER

Coördinator: Hugo Puttaert
Onderzoekers: Hugo Puttaert, Ward Heirwegh, Lauren Grusenmeyer

De Hybride Ontwerper brengt actuele, hybride praktijken binnen het (internationale) veld van grafisch ontwerp in kaart. Afgeleid van De Hybride Kunstenaar, gedefinieerd door Pascal Gielen, wordt er uitgegaan van een grafische praktijk waarin de grenzen tussen autonome en toegepaste kunstvormen vloeibaar zijn geworden. De ontwerper neemt in dit gediversifieerde en uitdagende landschap verschillende posities in: van ‘neutrale’ uitvoerder, over betrokkenheid tot en met een engagement als curator, auteur, bedenker, uitgever, filosoof, schrijver, kunstenaar Hiermee verschuift de ontwerper van een heteronome positie naar een autonome. Door zich niet enkel ‘dienend’ op te stellen in de context van opdrachten maar zich ook als initiator en maker op te stellen, treedt de ontwerper ook als ‘kunstenaar’ naar voren. De klassieke opdrachtgever-ontwerper relatie wordt in vraag gesteld; en de aanpak van de ontwerper overstijgt het (louter) functionele. Door in vele velden te opereren ontstaat een rijke voedingsbodem die niet alleen een kritisch licht werpt op bestaande manieren van werken; maar ook de (toegepaste) praktijk van binnenuit beïnvloedt en hervormt. De breed geëngageerde positie van de hybride ontwerper valt samen met de volwassenwording van de discipline grafisch ontwerp en de groeiende verzelfstandiging ervan; én verrijkt en herijkt ook de horizon van een opleiding grafisch ontwerp.

     English - The Hybrid Designer maps current, hybrid practices within the (international) field of graphic design. Derived from ‘the hybrid artist’ defined by Pascal Gielen, the research platform starts from a design practice where the boundaries between autonomous and applied arts have become liquid. The designer in this diversified and challenging landscape occupies different positions:  from neutral  executor, towards involvement, towards a commitment as curator, author, creator, publisher, philosopher, writer, artist. The designer shifts from an heteronomous towards an autonomous position. By not only 'serving' in the context of assignments, but by being an initiator and creator, the designer also acts as an ‘artist '. The classic client-designer relationship is questioned; and the approach of the designer transcends a (purely) functional approach. Operating in many fields creates a rich soil that not only sheds a critical light on existing ways of working but also affects and reforms the (applied) practice from within. The wide committed position of the hybrid designer coincides with the maturing of the discipline graphic design and its increasing independence. It also enriches and recalibrates the horizon of the educational approach of graphic design.

Lopende projecten:

Integrated 2017

Ward Heirwegh: project Sleeperhold Publications  (2016-17-18)

Sleeperhold Publications is een onderzoekend publicatie platform, met een focus op editorial design. Het vertrekt vanuit de praktijk van grafisch ontwerp en stelt zich zowel als opdrachtgever en ontwerper op. De focust ligt op het interdisciplinair samenwerken overheen de verschillende creatieve landschappen. Bij elke verschijning worden de te volgende stappen / parameters in vraag gesteld, gaande van het verzamelen / creëren van de inhoud tot hoe het finale resultaat te verspreiden. Het project volgt enkele vooraf bepaalde spelregels: – Er zullen op SHP 10 verschijningen plaatsvinden waarna het project ten grave wordt gedragen. Elke verschijningsvorm is verschillend van de voorgaande. Er is geen terugkerend thema, geen terugkerend medium, geen terugkerende distributievorm en vooral geen terugkerend publiek. Samenwerking is steeds het startpunt van elk nummer.

     English - Sleeperhold Publications is a researching publication platform with a focus on editorial design. It departs from the practice of graphic design and presents itself both as client and designer. The focus lies on interdisciplinary collaboration over the different creative landscapes. At each appearance the steps to follow / parameters to follow are questioned, ranging from collecting to creating the content and distributing the final result. The project follows a number of predetermined rules. There will be only 10 SHP- appearances after which the project is carried to the grave. Each appearance is different from the previous one. There is no recurring theme, no recurring medium, no recurring distribution type and especially no recurring audience. Cooperation is always the starting point of each number.  

Lauren Grusenmeyer: project Workout (2016-17-18)

Een onderzoek naar het gebruik van de ‘contrainte’ in de beeldende kunst en grafisch ontwerp, of hoe het gebruik van restricties en tijdslimieten vrijheid creëren. “ Ik hou van het idee van minder te zien om meer te zien; dat ik sommige dingen meer geconcentreerd kan zien door te blijven waar ik ben en door er niet op uit te gaan om te ontdekken. Niet wandelen, niet kajakken, niets van die dingen; gewoon uren aan een stuk tegenover eenzelfde uitzicht zitten.” Irene Kopelman, 50 Metres Distance or More Het onderzoeksproject Workout onderzoekt hoe kunstenaars en ontwerpers hun vrije terrein afbakenen door zichzelf een reeks van limitaties op te leggen. De makers worden zo hun eigen opdrachtgever door zichzelf te limiteren in tijd, materiaal of manier van werken. Deze methode werpt zichzelf op als zelf-educatie, waarbij het repetitieve karakter van de methode toestaat een bepaald subject diepgaand te onderzoeken. Zo vind men uiteindelijk ‘verassing in de routine’ zoals Henri Jacobs het mooi verwoord en ‘ontdekt men vrijheid in de discipline’. Het onderzoek tracht op deze manier antwoorden te vinden op de angst voor het witte blad of wat nog te maken in een wereld vol weelde. In het kader van dit onderzoek worden een reeks kunstenaars uitgenodigd om hun praktijk in relatie tot deze methode toe te lichten en uit te testen met studenten.

     English - Workout is an investigation into the use of the 'contrainte' in visual arts and graphic design – or how the use of restrictions and time limits create freedom. "I like the idea of seeing less in order to see more; I can see things more concentrated by staying where I am instead of going out to explore. No walking, no kayaking, none of those things; just sitting for hours with only one and the same view in front of me.”  Irene Kopelman, 50 Metres Distance or More Workout highlights artists and designers who define their free working terrain by imposing themselves a series of limitations. By limiting themselves in time, material or way of working the makers become their own commissioners. This method casts itself as self-education, in which the repetitive character of the method allows to investigate a subject in depth. Thus one finally finds ‘surprise in the routine’, as Henri Jacobs accurately worded and ‘one discovers freedom in the discipline’. This way the research endeavors to find answers to the fear of the white page or what else to do in a world of opulence. Within the framework of this research a series of artists are invited to reflect on their practice in relation to their methods and to test it with students.Nieuws & agenda
Black Art in Europe: Liberation and Resistance
Black Art in Europe: Liberation and Resistance

Black History Month Antwerp International Conference

27/03/2019

Gepost op 25/03/2019
#GLEASONSCORE 7
#GLEASONSCORE 7

Expo Patrick Verbeeck

Gepost op 25/03/2019
EXIT 16
EXIT 16

Groepstentoonstelling Studio kunst BA3

28/03/2019 › 31/03/2019

Gepost op 25/03/2019
Meer