Menu Sluiten

Onderzoeksplatformen

Precious Dialogue

ONDERZOEKSPLATFORM PRECIOUS DIALOGUE

Coördinator: Liesbet Bussche
Onderzoekers: Liesbet Bussche, Hilde Van der Heyden, Irma Földényi

‘Precious Dialogue' bundelt onderzoeken en projecten rond thema’s die gekoppeld zijn aan het sieraad en het object als kleinood. Ontwerpers of kunstenaars nemen het sieraad of het object als uitgangspunt voor hun artistiek onderzoek, maar het platform biedt ook plaats aan projecten die vertrekken vanuit de veelzijdige aspecten van het sieraad zoals lichamelijkheid, materie, presentatie, ornamentiek en symboliek. Elk onderwerp deelt met het sieraad zijn culturele en sociale betekenissen die voornamelijk onderzocht worden via artistieke werken en vanuit verschillende contexten, gaande van het dagelijkse leven en de openbare ruimte tot de kunst- en designwereld of het eigen vakgebied. Het platform 'Precious Dialogue' wil letterlijk en figuurlijk functioneren als ‘conversation piece’ om de dialoog te stimuleren. In het platform is zowel ruimte voor artistiek onderzoek vanuit de (vrije) vormgeving als vanuit de beeldende kunsten, en alle onontgonnen gebieden daartussen.

     English - ‘Precious Dialogue’ brings together artistic research and projects on topics linked to jewellery and the treasured object. Designers or artists take the jewel or object as a starting point for their artistic research. The platform also houses projects that depart from the multiple aspects of jewellery such as physicality, matter, presentation, ornamentation and symbolism. The designer or artist explores the cultural and social meanings of these themes, mainly through artistic works and within different contexts, ranging from everyday life or public space to the art and design world or one’s own discipline. The platform 'Precious Dialogue’ will literally and figuratively function as a conversation piece in order to stimulate dialogue. The platform centers on artistic research in design and fine arts,

www.researchandjewellery.be

Huidig project: Speaking Jewellery (2015-2019)
Liesbet Bussche, Hilde Van der Heyden, Irma Földényi

Hilde De Decker (t.e.m.16/17), Pia Clauwaert (t.e.m. 17/18)

Speaking Jewellery is het nieuwe onderzoeksproject van de afstudeerrichting Juweelontwerp van Sint Lucas Antwerpen. Hierin exploreren studenten, docenten en onderzoekers de communicatieve kwaliteiten van het hedendaagse sieraad. Het ‘spraakvermogen’ van een sieraad ligt verborgen in en tussen alle referenties die het met zich meedraagt. Deze referenties maken het sieraad leesbaar en zorgen ervoor dat het mensen aantrekt, van statement op de catwalk tot sfeerbepalend attribuut in een film, van koninklijk symbool tot magische grafvondst. In het hedendaagse sieraad worden referenties naar materiaal, vorm, draagbaarheid, functie, waarde, prijs, zeldzaamheid, etc., vaak over het hoofd gezien of nauwelijks ingezet door de ontwerpers zelf. Nochtans waren die referenties door de lange geschiedenis van het sieraad goed gekend bij een breed publiek. Ook actuele, maatschappelijke referenties zoals duurzaamheid en ecologie worden niet of nauwelijks toonbaar meegegeven in het sieraad of in de presentatie ervan. Het ontkennen, negeren of ontbreken van deze referenties lijkt de onderzoekers één van de oorzaken waarom het hedendaagse sieraad als hermetisch wordt ervaren. Het onderzoek Speaking Jewellery zal daarom de ‘taal’ van het sieraad en de referenties die het sinds mensenheugenis met zich meedraagt, analyseren en via artistieke projecten actualiseren. We bekijken welke elementen we als onderzoekers opnieuw kunnen inzetten om het sieraad iets te laten vertellen over zichzelf en haar ontstaansgeschiedenis, haar maakproces en haar betekenis. Hoe laten we het sieraad weer ‘spreken’ ? In elk artistiek project zet het onderzoeksteam een archetype uit de geschiedenis van het sieraad centraal. In het eerste artistieke project focussen we ons op de schakelketting. De ketting is, net zoals de parelketting of de zegelring, een icoon binnen de wereld van het sieraad. Het is een essentieel onderdeel zowel in de meer traditionele als hedendaagse ontwerppraktijk. Haar vele, gedifferentieerde verschijningsvormen zijn een rijke bron voor een gefundeerd en toegankelijk onderzoek. Kan de schakelketting het hedendaagse sieraad opnieuw laten communiceren met een groep mensen die niet alleen maar bestaat uit makers, dragers of verzamelaars?

     English - Speaking Jewellery is the latest research project of the Jewellery Design department of St Lucas Antwerp. Students, lecturers and researchers here explore the communicative qualities of the contemporary jewel. The ‘power of speech’ of a jewel lies hidden in and among all the references that it carries with it. These references make the jewel readable and ensure that it attracts people, from a statement on the catwalk to an atmospheric attribute in a film, from a royal symbol to a magic grave relic. In contemporary jewellery, references to material, form, wearability, function, value, price, rarity etc. are often overlooked or barely mobilized by the designers themselves. And yet, thanks to jewellery’s long history, these references are familiar to a broad audience. Contemporary social references such as sustainability and ecology are not at all or hardly communicated in a presentable fashion in jewellery or its display. The denial, neglect or omission of these references seems to the researchers to be one of the reasons why contemporary jewellery today is seen as hermetic. The research project Speaking Jewellery therefore analyses the ‘language’ of jewellery and the references that it has carried with it since time immemorial, and updates them by means of artistic projects. We look at which elements we as researchers can once more deploy to let the jewellery tell a story about itself and its genesis, its manufacturing process and its meaning. How can we let the jewel ‘speak’ again? In each artistic project, the research team turns the spotlight on an archetype from the history of jewellery. In the first artistic project, we focus on the chain necklace. The necklace is, like the string of pearls or the signet ring, an icon in the world of jewellery. It is an essential part in both the more traditional and the contemporary design practice. Its many, varied manifestations are a rich source of well-founded and accessible research. Can the chain necklace let the contemporary jewel communicate once more with a group of people that not only consists of makers, wearers or collectors?

Nieuws & agenda
Black Art in Europe: Liberation and Resistance
Black Art in Europe: Liberation and Resistance

Black History Month Antwerp International Conference

27/03/2019

Gepost op 25/03/2019
#GLEASONSCORE 7
#GLEASONSCORE 7

Expo Patrick Verbeeck

Gepost op 25/03/2019
EXIT 16
EXIT 16

Groepstentoonstelling Studio kunst BA3

28/03/2019 › 31/03/2019

Gepost op 25/03/2019
Meer